قیمت ادویه

نام محصول  قیمت به ریال  نرخ دلار در ایران قیمت محصول به دلار 
زرد چوبه   1 1653 33000 0
زرذچوبه   2 1453 33000 47949000
زرچوبه 3 1350 33000 44550000
فلفل سیاه  1 11250 33000 371250000
فلفل سیا ه2 10850 33000 358050000
فلفل سیاه 3 10250 33000 338250000
هل سبز 8 mm 12500 33000 412500000
هل سبز 7mm 11500 33000 379500000
هل سبز 6 میلی 10250 33000 338250000
زرچوبه4 1250 33000 41250000