دستگاه کود پاش مرغی

Project Description

دستگاه کود پاش مرغی ساخت شرکت faza

عکس و توضیحات دستگاه :